dilluns, 3 de desembre de 2007

Un esfoç petit per una causa gran: Al·lega contra Can Montcau

AL·LEGACIÓ CONTRA LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL AL SECTOR DE CAN MONTCAU (LLIÇÀ D’AMUNT)
IL·LM. SENYOR:En/Na __________________________________________, major d’edat, amb NIF ______________ i domicili al municipi de _________________________, carrer _________________________ número _____ pis ____, a Vostè acudeixo i exposo:Que, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 6 de novembre de 2007, es publica l’Acord de Ple de l’Ajuntament de 25 d’octubre d’enguany, mitjançant el qual s’aprova inicialment la Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana municipal en la Zona de Can Montcau i Can Malé. Que, mitjançant aquest escrit, tot exercitant l’acció popular, passo a formular les següents
AL·LEGACIONS:
Primera: Que en els diferents processos participatius que s’han endegat a Lliçà d’Amunt – tant l’Agenda 21 de 2003 com el procés específic per a les implantacions industrials de 2005 –,el planejament de Can Montcau s’ha entès com un element crític per a l’ordenació del nostre municipi que havia de complir una sèrie de requisits que ara no es compleixen. En aquest projecte, a diferència de l’anterior projecte municipal, no hi ha hagut un procés de participació ni d’informació ciutadana prèvia a la decisió municipal.
Segona: Que, d’acord amb el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, els treballs del Pla Territorial Metropolità de Barcelona en curs estan plantejant nous traçats de les infraestructures regionals en aquest àmbit, molt més favorables per protegir l’entorn de la masia i la plana agrícola. La modificació que ara formula l’Ajuntament impossibilita per al dia de demà aquestes opcions de menor impacte, deixant a la improvisació la solució global de l’ordenació de la zona.
Tercera: Que, en concret, s’impedeix que en el futur, el nou traçat de l’eix del Tenes pugui passar més amunt de la masia tal com l’anterior consistori va acordar amb la Generalitat com a condició sine qua non per desenvolupar el polígon industrial, i tal com consta en el conveni vigent, publicat el dia 10 d’octubre de 2006; que aquest fet i l’acostament de les naus cap al poble ocupen l’entorn de la masia i malmeten major superfície de la plana agrícola del Tenes; i que comporta fer passar la futura autopista més a prop d’un poble avui encara tranquil.
Quarta: Que la modificació proposa un increment injustificat del sostre edificable en 30.000 m2 més dels que ja s’havien incrementat respecte el planejament original.
Cinquena: Aquesta modificació no està emparada per cap conveni signat amb les empreses, ja que l’altre ha quedat suspès per l’incompliment de la condició del desplaçament de l’eix del Tenes. Aquest fet obliga a tornar a establir un nou conveni o modificar l’actual, aprovar-lo pel Ple i sotmetre’l a informació pública tal com prescriu la legislació.
Per tot això, a V.I. demano que admeti aquest escrit d’al·legacions a tràmit i, en el seu dia, proposi al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
1.- Que s’iniciï un procés informatiu i participatiu on la ciutadania pugui expressar la seva prioritat en la modificació del planejament de l’àmbit, amb accés a tota la informació de què es disposa ara i en el marc d’un debat ciutadà obert, tal com en successius moments i formats va desenvolupar l’anterior equip de govern.
2.- Que es modifiqui la proposta de manera que garanteixi, de nou, la possibilitat de desviament del traçat de l’Eix del Tenes cap a l’Est, per sobre de la masia, de manera que es preservi la plana del Tenes i l’entorn de la masia com a zona lliure en contacte amb el nucli urbà i la ribera del Tenes, tal i com es desprèn del resultat dels debats ciutadans de l’Agenda 21 i el procés participatiu per a les implantacions industrials de 2005.
3.- Donada la magnitud ja gran (400.000 m2) del sostre edificable, que, sense justificació urbanística argumentada, no s’augmenti en 30.000 m2 el sostre o que, en tot cas, s’explicitin els motius i les contraprestacions d’interès públic que ho justifiquen.
4.- Que la ubicació de les naus es faci en funció de la preservació dels valors paisatgístics i territorials de la plana agrícola i fluvial amb preferència als de l’entorn de l’autovia C-17 i que la implantació definitiva del polígon respecti l’entorn immediat de la masia, tenint cura de la seva visió de conjunt i de la continuïtat del seu espai immediat amb el de la plana.
5.- Que simultàniament a la modificació del planejament es redactin, aprovin i publiquin els convenis amb què es regulen els compromisos entre les empreses i l’ajuntament en aquest àmbit.
Per tant, m’oposo a la modificació del planejament proposada i demano la seva reformulació amb els criteris abans expressats, perquè es prioritzi l’interès social i públic i una ordenació global –que inclou l’autopista– d’aquest àmbit estratègic pel nostre municipi.
Lliçà d’Amunt, a data__________________________ de 2007.
Signat
També dic: Que, havent exercitat l’acció pública dins aquest expedient urbanístic municipal, se’m tingui com a part interessada a tots els efectes legals, incloses totes les notificacions dels acords municipals i de la Generalitat de Catalunya que es prenguin a partir d’ara mateix.
Lliçà d’Amunt, a la data abans esmentada.IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
(Pots copiar i enganxar, posar el teu nom i enviar-ho fins el dia 7 de desembre a l'Ajuntament per via telemàtica o personalment.)