dilluns, 11 de maig de 2009

Al:legacions a les Bases de Reparcel·lació de Can Montcau

Aquesta darrera setmana hem presentat unes al·legacions a les Bases de Reparcel·lació de Can Montcau.

Bàsicament es refereixen a la tramitació d'aquest document al marge del Ple Municipal, al fet que és un conveni urbanístic, que les compensacions que en rep l'ajuntament són en un calendari ja caducat, que hi ha part del document que es contradiu amb el planejament, amb el risc de denúncia d'aquest document per part de les empreses en un futur, ja que se li reconeixen espectatives econòmiques no es podran complir, etc...
Llegiu, llegiu. Si us interessa una mica l'urbanisme us agradarà:

Els regidors del grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a Vostè acudeixen i exposen:
Que, en el Diari Oficial de la província de Barcelona de 7 d’abril de 2009, es publica el decret d’alcaldia de 26 de març de 2009 que aprova inicialment el document anomenat “bases d’actuació de la Junta de Compensació del sector discontinu Can Montcau-Can Malé”.
Que, mitjançant aquest escrit i tot exercitant l’acció popular, passem a formular les següents
AL·LEGACIONS:

Respecte al caràcter del document:

1.- El caràcter del document és el d’un conveni urbanístic, ja que estableix compromisos entre les parts, inclòs l’ajuntament, que no són aplicació directa de la legislació ni del planejament. La manifestació d’aquest acord plasmada en el document és, per la seva naturalesa, estrictament un conveni urbanístic.

2.- El document s’incorpora al Projecte de Pla Parcial, encara en tràmit, i no es pot tramitar en una instància diferent a la que és competent en la tramitació del Pla Parcial.

Respecte al l’ortografia:

3.- El títol del document hauria de respectar l’ortografia dels topònims emprats, i la nomenclatura que s’ha establert en tot el procés de tramitació de la modificació del Pla General en aquesta zona.

4.- El nom del tècnic que ha efectuat la valoració s’ha d’esmenar.
Respecte al contingut:

5.- En la base tercera s’estableix que la modificació de les bases ha de ser aprovada per l’Ajuntament sense determinar quin òrgan d’aquesta institució és el competent en aquesta matèria.

6.- En la base 5.1, s’estableix l’adjudicació a Diknah SL de l’aprofitament urbanístic corresponent per llei a l’ajuntament. Aquesta cessió es fa a compte d’una indemnització substitutòria. Aquesta adjudicació no és ni temporal ni reversible, ni implica el manteniment dels drets de propietat sobre la finca. S’ha d’entendre que la dita indemnització no és més que el valor de la venda directa d’aquesta propietat municipal a l’empresa Diknah sl.

7.- En la base sisena s’estableix un calendari de pagaments, conveniat entre ajuntament i l’empresa compradora, Diknah sl. Les dates allà reflectides no s’han complert, i per tant, invaliden aquesta part del document.

8.- El conveni urbanístic que va servir de base al pagament de 2.100.000 euros en concepte de pagament anticipat de part del 10% d’aprofitament va ser aprovat pel Ple l’agost de 2002. En la base sisena, es fa menció del conveni vigent, aprovat pel Ple de l’Ajuntament del 2006, que només reconeixia aquest pagament.

9.- En la base 7.1 es reconeix el dret de Biokit a vendre’s una part dels solars quan hagi desallotjat els terrenys de Can Malé. L’atorgament d’aquest dret en aquest document contravé allò disposat en el punt 10, referent a la Gestió Urbanísitica, de la memòria de la Modificació Puntual del Pla General en l’Àmbit de Can Montcau-Can Malé, que estableix, literalment:

“Les activitats a localitzar en la zona industrial-logística són les corresponents a les empreses Mango i Biokit, a les empreses que les substitueixin, o a les empreses associades, relacionades o enquadrades en els seus respectius grups empresarials. No obstant, el 50% de les plantes baixes industrials construïdes en cada moment (entenent com a planta baixa tota aquella planta que tingui accés rodat des d’un vial), es podrà destinar a d’altres activitats econòmiques diferents, mantenint en tot cas les empreses abans esmentades la titularitat del sòl respectivament assignat en el Projecte de Reparcel·lació.”

10.- En la base 8.3 s’estableix la possible compensació del cost de les obres d’urbanització a través de la venda d’una part de l’aprofitament a l’empresa que faci l’obra d’urbanització. Aquesta possibilitat va contra allò que disposa el punt 10, referent a la Gestió Urbanística, de la memòria de la Modificació Puntual del Pla General en l’Àmbit de Can Montcau-Can Malé, que es reprodueix en el punt 9 d’aquestes al·legacions.

11.- Finalment, el document es pretén ratificar per acord de Junta de Govern de Lliçà d’Amunt, que no té competències en l’aprovació definitiva del planejament, ni en els instruments de gestió d’aquest planejament. L’aprovació de convenis urbanístics és competència del Ple.

12.- També es pretenen resoldre, mitjançant un acord de ratificació de la Junta de Govern, els convenis urbanístics previs, que havien estat aprovats inicialment i definitiva pel Ple Municipal.

Respecte al tràmit d’exposició al públic:

13.- En el moment de l’aprovació inicial del document no s’ha publicat la darrera modificació del Planejament que està en tràmit en aquest àmbit. Aquesta modificació altera en part els usos possibles en aquest àmbit. Aquest fet pot fer canviar sensiblement la valoració efectuada pel tècnic i, de retruc, les quantitats establertes com a valor del sostre que correspon a l’aprofitament del 10% i que és patrimoni de l’ajuntament.

14.- L’edicte d’anunci d’exposició al públic d’aquest document no s’ajusta a allò establert en el reglament en el seu article 23.3, concretament: 23.3 Els edictes han d’indicar:
a) L’instrument o expedient sotmès a informació pública.
b) El termini d’exposició al públic del projecte o de l’instrument de què es tracti.
c) L’adreça i l’horari de l’oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret d’informació.
d) Si s’escau, el mitjà telemàtic on pot consultar- se l’instrument o expedient.

Per tot això, a V.I. demanem:

Que admeti aquest escrit d’al·legacions a tràmit, i en el seu dia proposi a l’òrgan competent de l’Ajuntament els següents acords:

Primer: Que el tràmit d’aprovació sigui el corresponent a un conveni urbanístic, tal com marca la llei i com es deriva de la mateixa naturalesa del document.

Segon: Que s’incorpori el document al pla Parcial, i es tramiti junt amb ell, ja que s’ha estimat l’al·legació que demanava això en la tramitació del Pla Parcial.

Tercer: Que s’esmeni el nom de Can Montcau, afegint la t per tal de respectar la grafia correcta i mantenir la coherència en tots els documents municipals generats en els tràmits d’aquest àmbit urbanístic.

Quart: Que s’esmeni el nom del tècnic que ha fet la valoració, amb tota probabilitat anomenat de primer cognom Mur, i no Mut, com consta en el document.

Cinquè: Que s’estableixi en el document que l’òrgan competent en la modificació d’aquestes bases és el Ple de l’Ajuntament.

Sisè: Que es reconegui com l’alineació d’un patrimoni públic la venda a una empresa de l’aprofitament corresponent a l’ajuntament.

Setè: Que els terminis dels pagaments entre empresa i ajuntament, s’esmenin o es fixi un mecanisme d’adaptació a la realitat de les dates establertes en el document.

Vuitè: Que en el document es faci esment del conveni d’agost de 2002 com al que va establir el pagament de 2.100.000 euros en concepte de pagament anticipat de part del 10% d’aprofitament.

Novè: Que s’anul·li la possibilitat de venda de solars per part de les empreses, per donar compliment al planejament. En el seu defecte, que es modifiqui el planejament per permetre aquesta venda.

Desè: Que s’anul·li la possibilitat d’incorporació de l’empresa urbanitzadora a la junta de compensació, amb la conseqüent adquisició de drets edificatoris d’aquestes empreses, per donar compliment al planejament. En el seu defecte, que es modifiqui el planejament per permetre aquesta forma de venda.

Onzè: Que la ratificació d’aquest document es faci per Ple, que és l’òrgan competent.

Dotzè: Que la resolució de convenis anteriors sigui feta pel mateix òrgan que els va aprovar, en aquest cas el Ple, i no la Junta de Govern.

Tretzè: Que es verifiqui tècnicament que els canvis del planejament posteriors a la valoració de referència no han alterat el valor assignat al 10% municipal. En el seu defecte, que el mateix document estableixi un mecanisme de revisió, per tal d’evitar un perjudici al patrimoni del municipi.

Catorzè: Que es torni a publicar l’edicte d’anunci de l’exposició al públic, i que aquesta vegada contingui tota la informació que requereix el reglament d’urbanisme.

Lliçà d’Amunt, 7 de maig de 2009.