divendres, 28 de desembre de 2007

Avui s'ha publicat el pressupost municipal 2008
(Els resums numèrics són d'elaboració pròpia. Disculpeu si no són exactes o si contenen errors.)

El pressupost és arribat. Res de nou.
Augmenten els impostos. Esperen recaptar més diners de les activitats municipals: pavelló, escoles bressol, casal de gent gran, piscina, guals. Esperen recaptar més de 2 milions d’euros només per impostos i taxes relacionats amb el sector immobiliari, sense descomptar els efectes de la crisi. Endeuten l’Ajuntament per 3 milions d’euros més. Esperen que Mango i altres empreses els donin uns altres 3 milions d’euros i esperen augmentar en 2’5 milions d’euros les subvencions. Amb aquests ingressos i contribucions especials volen fer les inversions. Evidentment, ara mateix no hi ha res lligat.

Els que tant havien criticat que l’ajuntament s’endeutés agafen 3 milions d’euros en préstecs i posen l’ajuntament al límit de l’endeutament permès. Els que tant havien criticat els augments d’impostos, els han augmentat. Els que tant havien criticat els augments de les partides de personal, augmenten aquesta partida en més de 600.000 euros del necessari. Els que deien que els pressupostos d’Esquerra eren fer volar coloms, ens estan prometent inversions que no saben com pagaran. Si no es compleix tot el que esperen, al final del 2008 hauran obert, altra vegada, el forat municipal.

Llegeix +

divendres, 7 de desembre de 2007

L'institut, el camp de futbol i el polígon: inundables


Segons el propi ajuntament (clica aquí per veure-ho) l'únic equipament no inundable al sud del pont de la carretera nova és la piscina. Això vol dir que, volent justificar un canvi d'emplaçament de la nova piscina coberta, s'han trobat que el que és inundable són Institut, Camp de futbol i polígon industrial. Suposo que al proper Ple ens plantejaran les mesures per evitar les inundacions d'aquests espais a la propera rierada... a la primavera, potser?
nota: en verd la inundabilitat deguda al torrent Merdanç, en blau la inundabilitat per l'estrenyament de la llera del Tenes. En blanc, els terrenys no inundables.

Llegeix +

dimarts, 4 de desembre de 2007

"De Colores..."

Quan ells van arribar, la casa era tota blanca per dins. Algun gris matisat, algun torrat discret. La resta blanc. Era l'estil sobri de l'elegància. Era també, la seguretat de l'U, el criteri únic de l'Ego, senzill i opressor.

Sense temps per pensar-hi gaire s'hi van instal·lar. Eren molts anys volent viure d’una altra manera i no havien pensat en la decoració. Tenien pressa per veure tot allò que havien imaginat. I a més a més sabien que eren llogaters. El temps passaria i, tard o d'hora la seva vida entre aquelles parets havia d'acabar-se, tan insospitadament com havia començat.

Així doncs el blanc els va acompanyar tot aquell temps. De fet ja no era blanc. Era aquell color esgrogueït que tenen les parets. Els quadres s'hi marcaven i no es podien treure que no es veiés, com una ombra, la forma del quadre que havia estat allí. L'elegància, amb el temps, agafa aquell aire decadent dels grans balnearis i les estacions de tren. Ara el color blanc ja era així, més ala de mosca. Utilitari, quan havia estat elegant. Havia perdut l'aire amenaçador de l'impol·lut i prenia aquell aire de dia a dia de les coses usades.

L'edifici era ja vell, neutre. Els colors s'havien adaptat als espais i havien agafat el to del lloc. La tardor remuntava i els colors viraven. Res no semblava el mateix. Nous estadans van fer-se càrrec de la casa. No eren una família. Més aviat tenien l'aire de ser-ne tres. Les taques dels quadres despenjats els ofenien. La pàtina de pols els recordava que no havien estat els primers de viure en aquella casa.

El temps va canviar. Cada racó d’aquella casa, plena de pols i d’història, va passar a ser una proclama de la personalitat. Persones-salmó, persones-violetes, persones-marines, persones-florides, persones-verdet, persones-sol. La varietat va envair l’espai. Reflex de l’amplitud de les seves particularitats. Mirall del seu criteri. Verd i blau i també violeta, groc i salmó.

Aquell blanc de pàtina i de pols ja no prenia el to de les parets. La ofensa del color usat ja no recordava la continuïtat de la casa. Tot era diferent. L’Ajuntament s’acoloria. Despatxos de colors, persones reflectides en el color del guix. Ànimes murals, planes i estàtiques.

Tot havia canviat; però els més antics del veïnat sabien que el blanc era blanc. I a sobre del blanc, les disfresses de colors.

Llegeix +

dilluns, 3 de desembre de 2007

Un esfoç petit per una causa gran: Al·lega contra Can Montcau

AL·LEGACIÓ CONTRA LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL AL SECTOR DE CAN MONTCAU (LLIÇÀ D’AMUNT)
IL·LM. SENYOR:En/Na __________________________________________, major d’edat, amb NIF ______________ i domicili al municipi de _________________________, carrer _________________________ número _____ pis ____, a Vostè acudeixo i exposo:Que, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 6 de novembre de 2007, es publica l’Acord de Ple de l’Ajuntament de 25 d’octubre d’enguany, mitjançant el qual s’aprova inicialment la Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana municipal en la Zona de Can Montcau i Can Malé. Que, mitjançant aquest escrit, tot exercitant l’acció popular, passo a formular les següents
AL·LEGACIONS:
Primera: Que en els diferents processos participatius que s’han endegat a Lliçà d’Amunt – tant l’Agenda 21 de 2003 com el procés específic per a les implantacions industrials de 2005 –,el planejament de Can Montcau s’ha entès com un element crític per a l’ordenació del nostre municipi que havia de complir una sèrie de requisits que ara no es compleixen. En aquest projecte, a diferència de l’anterior projecte municipal, no hi ha hagut un procés de participació ni d’informació ciutadana prèvia a la decisió municipal.
Segona: Que, d’acord amb el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, els treballs del Pla Territorial Metropolità de Barcelona en curs estan plantejant nous traçats de les infraestructures regionals en aquest àmbit, molt més favorables per protegir l’entorn de la masia i la plana agrícola. La modificació que ara formula l’Ajuntament impossibilita per al dia de demà aquestes opcions de menor impacte, deixant a la improvisació la solució global de l’ordenació de la zona.
Tercera: Que, en concret, s’impedeix que en el futur, el nou traçat de l’eix del Tenes pugui passar més amunt de la masia tal com l’anterior consistori va acordar amb la Generalitat com a condició sine qua non per desenvolupar el polígon industrial, i tal com consta en el conveni vigent, publicat el dia 10 d’octubre de 2006; que aquest fet i l’acostament de les naus cap al poble ocupen l’entorn de la masia i malmeten major superfície de la plana agrícola del Tenes; i que comporta fer passar la futura autopista més a prop d’un poble avui encara tranquil.
Quarta: Que la modificació proposa un increment injustificat del sostre edificable en 30.000 m2 més dels que ja s’havien incrementat respecte el planejament original.
Cinquena: Aquesta modificació no està emparada per cap conveni signat amb les empreses, ja que l’altre ha quedat suspès per l’incompliment de la condició del desplaçament de l’eix del Tenes. Aquest fet obliga a tornar a establir un nou conveni o modificar l’actual, aprovar-lo pel Ple i sotmetre’l a informació pública tal com prescriu la legislació.
Per tot això, a V.I. demano que admeti aquest escrit d’al·legacions a tràmit i, en el seu dia, proposi al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
1.- Que s’iniciï un procés informatiu i participatiu on la ciutadania pugui expressar la seva prioritat en la modificació del planejament de l’àmbit, amb accés a tota la informació de què es disposa ara i en el marc d’un debat ciutadà obert, tal com en successius moments i formats va desenvolupar l’anterior equip de govern.
2.- Que es modifiqui la proposta de manera que garanteixi, de nou, la possibilitat de desviament del traçat de l’Eix del Tenes cap a l’Est, per sobre de la masia, de manera que es preservi la plana del Tenes i l’entorn de la masia com a zona lliure en contacte amb el nucli urbà i la ribera del Tenes, tal i com es desprèn del resultat dels debats ciutadans de l’Agenda 21 i el procés participatiu per a les implantacions industrials de 2005.
3.- Donada la magnitud ja gran (400.000 m2) del sostre edificable, que, sense justificació urbanística argumentada, no s’augmenti en 30.000 m2 el sostre o que, en tot cas, s’explicitin els motius i les contraprestacions d’interès públic que ho justifiquen.
4.- Que la ubicació de les naus es faci en funció de la preservació dels valors paisatgístics i territorials de la plana agrícola i fluvial amb preferència als de l’entorn de l’autovia C-17 i que la implantació definitiva del polígon respecti l’entorn immediat de la masia, tenint cura de la seva visió de conjunt i de la continuïtat del seu espai immediat amb el de la plana.
5.- Que simultàniament a la modificació del planejament es redactin, aprovin i publiquin els convenis amb què es regulen els compromisos entre les empreses i l’ajuntament en aquest àmbit.
Per tant, m’oposo a la modificació del planejament proposada i demano la seva reformulació amb els criteris abans expressats, perquè es prioritzi l’interès social i públic i una ordenació global –que inclou l’autopista– d’aquest àmbit estratègic pel nostre municipi.
Lliçà d’Amunt, a data__________________________ de 2007.
Signat
També dic: Que, havent exercitat l’acció pública dins aquest expedient urbanístic municipal, se’m tingui com a part interessada a tots els efectes legals, incloses totes les notificacions dels acords municipals i de la Generalitat de Catalunya que es prenguin a partir d’ara mateix.
Lliçà d’Amunt, a la data abans esmentada.IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
(Pots copiar i enganxar, posar el teu nom i enviar-ho fins el dia 7 de desembre a l'Ajuntament per via telemàtica o personalment.)

Llegeix +

dissabte, 1 de desembre de 2007

Bartomeu, Gerau i Ramon

En els noms propis que encapçales aquest escrit hi podeu endevinar algun amic, algun personatge històric o algun actor de moda. Al nostre poble aquests noms, amb els seus cognoms, ressegueixen el retall del barri de Can Salgot que ha de canviar de fesomia. Són les parcel·les de sobre del parc de Francisco Ibañez, entre els carrers de Ramon Llull, Guerau de Liost i Bartomeu Rosselló Porcel.

L'ajuntament de Lliçà d'Amunt ha proposat aquests dies, fer-hi 32 pisos amb una "quantitat sorprenent d'habitatges de protecció" - literalment-. És la penyora que paguen els veïns de Can Salgot per no fer els 20 pisos que es deixen de fer a Ca l'Artigues. Aquests 32 es faran sense cap equipament. Tindrem 32 pisos enmig del barri, en comptes dels 8 xalets habituals o les 16 unifamiliars que proposavem nosaltres l'any passat.

Aquest cop tampoc hi ha hagut participació, tampoc hi ha hagut cap justificació a favor del projecte. Aquest cop també s'ha amagat als mateixos veïns.

S'ha proposat una al·legació, que es pot lliurar a l'Ajuntament fins el dia 7 de desembre. Si voleu, podeu signar-la i portar-la a l'Ajuntament o fer-la arribar telemàticament a aquesta adreça.

AL·LEGACIÓ CONTRA LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL ALS CARRERS GUERAU DE LIOST, BARTOMEU ROSSELLÓ PORCEL I RAMON LLULL (LLIÇÀ D’AMUNT)
IL·LM. SENYOR: En/Na _________________________________, major d’edat, amb NIF _____________ i domicili al municipi de _______________________, carrer ________________________ número _____ pis ____, a Vostè acudeixo i exposo:Que, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 6 de novembre de 2007, es publica l’Acord de Ple de l’Ajuntament de 27 d’octubre d’enguany, mitjançant el qual s’aprova inicialment la Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana municipal als carrers Guerau de Liost, Bartomeu Rosselló Porcel i Ramon Llull. Que, mitjançant aquest escrit, tot exercitant l’acció popular, passo a formular les següents AL·LEGACIONS:
Primera: Participació.
Que en diferents ocasions els veïns d’aquesta zona s’han dirigit al govern municipal per conèixer de primera mà quines raons han portat a plantejar aquesta modificació sense obtenir-ne una resposta satisfactòria. Essent la participació un dels eixos de l’urbanisme actual al nostre país, l’interès per arribar a explicar i recollir les inquietuds de la ciutadania hauria d’haver partit del mateix Ajuntament.
Segona: Serveis Urbans.
Els serveis urbans de la zona afectada per la modificació no tenen capacitat per 32 nous habitatges, ara mateix, amb els habitatges que hi ha a la zona, ja són insuficients: l’enllumenat no compleix a normativa de seguretat i cau a trossos; els veïns tenim l’aigua amb “aforo” perquè la xarxa no admet més consum; el subministrament elèctric només ha millorat una mica quan s’ha posat un nou transformador per la zona propera de Ca l’Esteper; Telefònica no dóna línies noves al barri perquè ja té saturada la seva xarxa; no hi ha cobertura de telefonia mòbil; les clavegueres no recullen l’aigua pluvial.
Tercera: La manca de criteri general per la densificació d’aquesta peça.
L’ajuntament ha decidit densificar aquests terrenys no per criteris urbanístics, sinó d’oportunitat econòmica i política. Es lliga aquesta modificació a la reducció d’habitatges que s’ha impulsat a Ca l’Artigues, al carrer Matarranya. No s’ha valorat on i perquè es canvia la tipologia d’aquests habitatges, des d’una visió global del barri i del municipi.
Quarta: Manca d’equipaments públics.
La modificació no preveu cap millora en l’establiment d’equipaments públics lligada a la modificació proposada. Tampoc s’ha pres cap compromís de què això millorarà en el futur.
Cinquena: La manca de compliment de les especificacions legals.
La modificació no compleix allò que estableix la LUC (Art. 59) i del Reglament (Art. 117.3,118.1) amb la concreció establerta al punt 3 de l’art. 59, la participació ciutadana; el traçat de les xarxes bàsiques d’abastament (art.59.1.b); la memòria social, amb els objectius de producció d’habitatge protegit (art.59.1.h). No s’ha tramitat simultàniament l’informe del Departament d’habitatge en relació amb l’adequació del pla a les determinacions aplicables en matèria d’habitatge.(Disposició Addicional Sisena del Reglament de la LU).
Per tot això, a V.I. demano que admeti aquest escrit d’al·legacions a tràmit i, en el seu dia, proposi al Ple de l’Ajuntament els següents acords:1.- Que el govern no aprovi aquesta modificació del planejament abans d’haver convocat als veïns i haver completat un programa de participació ciutadana obert i transparent.2.- Que el govern no aprovi aquesta modificació del planejament abans d’haver comprovat les mancances dels serveis urbans i previst, projectat, pressupostat i acordat amb les companyies subministradores la millora de tots els serveis urbans. També s’hauran d’haver previst les noves demandes derivades de la modificació del planejament.3.- Que el govern no aprovi aquesta modificació del planejament sense una visió de conjunt del municipi. Per tant, si es vol canviar la tipologia de l’habitatge d’un barri, serà necessari abans tenir una idea global de la nova previsió urbanística.
4.- Que el govern no aprovi aquesta modificació del planejament abans d’haver previst quins equipaments nous s’implanten a la zona i quines millores socials s’obtenen pels veïns.5.- Que es completi la informació de l’expedient amb allò previst per aquests tràmits en les lleis vigents, i que la informació reglada es pugui obtenir per tots els mitjans que regula la llei (punts 2 i 3 de l’art 23 del Reglament de la LU, de 18 juliol 2006).

Per tant, m’oposo a la modificació del planejament proposada i demano la seva reformulació amb els criteris abans expressats, perquè es respecti també la voluntat dels veïns de la zona en les actuacions que els afecten directament a les seves llars.Lliçà d’Amunt, a data__________________________ de 2007.


Signat
També dic: Que, havent exercitat l’acció pública dins aquest expedient urbanístic municipal, se’m tingui com a part interessada a tots els efectes legals, incloses totes les notificacions dels acords municipals i de la Generalitat de Catalunya que es prenguin a partir d’ara mateix.Lliçà d’Amunt, a la data abans esmentada.

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT

Llegeix +