dilluns, 28 de gener de 2008

Caiguda lliure

PSC, 24-1-08
"El PSC te un estil propi de comportament, no perdem les formes, afrontem els atacs amb un somriure, amb elegància, en definitiva amb educació. Amb la mateixa educació que ja vàrem demostrar en el darrer any a l´oposició. I ni els insults, ni els atacs, ni les desqualificacions ens faran modificar la nostra manera de ser, perquè aquesta és inherent a nosaltres com a persones."

PSC, 10-3-07
"Hola ximplets d´ERC,
Que no teniu més arguments que dir mentides i calumnies del candidat del PSC?
JA,JA,JA,JA.
Que no sabeu fer servir la política? Tontets!
A veure macos: 2 + 2 = 4. O menys 0 que no és el mateix.
Si algú té 4 milions de deute i un patrimoni de dos milions i es ven aquest patrimoni, quants haurien de quedar? 4 - 2 = 2.
És xocant, ara tenim 4 + 2 = 6 milions de deute i cap patrimoni.
Hauríeu de tornar al cole perquè les “mates” no són el vostre punt fort.
I que dieu del Natxo?
JA,JA,JA,JA,JA.
Mireu que sou ximplets."

Llegeix +

dilluns, 21 de gener de 2008

L'aliança: com entendre el món, des del centreHi ha una llum clara, quieta, lenta, que t'enlluerna travessant la pols enganxada als vidres i mor calmosa en els rajols. Perfila el contorn d'objectes i presències, indiferent al calendari. Cap dels parroquians no mou ni una fitxa. Hi ha ditades a les taules i la cafetera fa massa soroll. És invicte la quietud quan els ulls són finestrals que us interroguen i el cul del got assaja amb displicència una resposta. Sobretaula de silenci amb gel. Oros són trumfos, però ara la llum de tarda es bat en discreta retirada. L'ombra dels minuts de l'Aliança sempre és allargada.
A.

Llegeix +

dijous, 17 de gener de 2008

Al·legacions a l’aprovació provisional del pressupost municipal 2008.

Els regidors del grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a Vostè acudeixen i exposen:

Que, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 28 de desembre de 2007, es publica l’aprovació inicial, pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 18 de desembre de 2007, del Pressupost general de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a l’exercici 2008, amb uns ingressos de 31.863.704′00 euros i unes despeses de 31.645.713′00 euros, així com la plantilla de personal i les bases d’execució.

Que, mitjançant aquest escrit passem a formular les següents

AL·LEGACIONS:

Segons determina el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL2/2004, el projecte de pressupost exposat al públic el dia 28 de desembre de 2007 no s’ajusta allò que fixa la llei en els punts següents, que ordenem per l’ordre en què la llei els esmenta:


1er Manca en la memòria del pressupost l’explicació de les principals diferències respecte al pressupost 2007 (art. 168.1.a) i del contingut del pressupost, més enllà de les xifres totals de despesa per orgànics que s’enumeren (pàg. 4) amb el títol de “modificacions essencials” quan en realitat no s’avalua aquesta diferència respecte l’exercici anterior.

2on Manca la còpia de liquidació de l’exercici 2006 i l’avanç del previsió de l’exercici 2007 (art.168.1.b).

3er L’informe econòmic-financer (art.168.1.e) en el que s’exposin les bases que justifiquen els increments d’ingressos, especialment els del capítol III, on s’espera recaptar, per conceptes similars als de l’exercici anterior, fins un 20% més, que representen 700.000 euros d’increment que s’ha de justificar en aquest informe.

4art En quant a les despeses, no hi ha cap menció de la seva justificació. En tot cas cal fer l’anàlisi per capítols, especialment pel que fa a les despeses obligatòries, i indicar al capítol 1 l’estudi de l’increment, al capítol 2 els contractes, als capítols 3 i 9 préstecs a llarg termini i operacions de tresoreria i als capítols 4 i 7 les transferències respectives. S’ha d’establir una referència de les inversions projectades indicant-ne el finançament i, si fos el cas, de les despeses plurianuals que cal incloure en el pressupost en funció dels compromisos del ple. S’han d’establir, en general, totes les causes que motiven l’increment.

5 è Manca consignar, de forma explícita en aquest informe, els estats d’endeutament actual i final de l’ajuntament, el moment en què es faran les operacions de préstec pressupostades, així com les bases i les característiques i condicions previstes d’aquest endeutament i la capacitat de retorn d’aquests deutes.

6è En quant a despeses de personal, i comparant els crèdits finals del pressupost 2007 i els recursos consignats el 2008, en les retribucions de policia, serveis socials i educació s’observa una reducció de recursos que no es correspon a cap reducció de dedicació del personal que ha de prestar aquests serveis:

2007 2008
PF policia 899.313 843.508
PL S social 153.689 130.018
PL educació 204.589 148.567

7è També s’observa en el Capítol 4 d’ingressos un ingrés de 132.031 euros per “Plans Ocupacionals GENCAT” mentre que en el capítol I de despeses i concretament en l’orgànic 14, una despesa de 43.332, 61 euros per “Plans d’Ocupació”, essent totalment incorrecte que els ingressos per subvenció sigui superior a la despesa pressupostada.

8é No es contempla una partida de transferència a l’Associació Catalana de Municipis, amb crèdit suficient per fer front a les obligacions de l’Ajuntament, tal i com va ser compromís del Ple municipal quan aquest va acordar integrar-s’hi.

9è Les plurianualitats previstes no comprenen aquelles que es deriven d’altres acords municipals. Caldria adequar-les a les previstes en la planificació del PUOSC i a d’altres subvencions i convenis que ara mateix l’ajuntament té compromesos. També s’haurien de consignar totes les obres pel total del seu pressupost i en quins terminis es volen executar (p.e. la Carretera de palaudàries consta amb un cost de 3milions en la sol·licitud del PUOSC i només per 1 milió al pressupost)

10è Les Bases exposades al públic no es referencien a la llei vigent, ja que en tot el referent a les lleis fan esment d’articles derogats per l’actual Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, del que no se’n cita cap article.

11è En la base 2 fa referència a que el pressupost es el de l’any 2006, quan evidentment el pressupost portat al Ple es el del 2008.

12è El personal de l’ajuntament rep la seva retribució en catorze pagaments en mesos vençuts, i no en dotze com ho estableix, en el punt 2.2, la base 16.

13è Les retribucions dels membres electes de la corporació, segons el pressupost, no estan calculades segons allò que s’estableix en l’acord del Ple de l’ajuntament del dia 10 de juliol de 2003, tal i com ho diu en el punt 2.3, la base 20. Probablement s’hauria de fer referència a l’acord del Ple de 19 de juliol de 2007.

14è Els ajuts als grups polítics d’aquest ajuntament es varen establir en el ple de 19 de juliol de 2007, encara que la data de la base 21 estigui en blanc.

Per totes aquestes incorreccions, mancances de documentació, indeterminacions i errors demanem que s’iniciï de nou la tramitació del pressupost per poder esmenar i completar tot l’expedient, mantenint en la seva tramitació les garanties establertes pel Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL2/2004. De bell nou s’hauria de:

1.- Comparar i justificar, en la memòria del pressupost, els canvis del nou pressupost amb el vigent.

2.- Incloure amb la documentació la liquidació de l’any 2006 i una previsió de l’execució de l’any 2007, que en les dates que estem ja podria ser pràcticament definitiva.

3.- Incloure, també, un informe econòmic-financer que justifiqui els increments d’ingressos, especialment aquells que es corresponen a la gestió ordinària dels serveis municipals i que difícilment es poden incrementar sense causa en un 20%.

4.- En l’informe econòmic-financer hi hauria d’haver, també, la justificació de les variacions en les despeses dels diferents capítols que abans hem especificat.

5.- Consignar, de forma explícita en aquest informe, els estats d’endeutament actual i final de l’ajuntament, així com les bases i les característiques i condicions d’aquest endeutament i la capacitat de retorn d’aquests deutes.

6.- Justificar, igualment, la minva de les retribucions de policia, serveis socials i educació.

7.– Modificar la partida d’ingressos o de despeses, segons correspongui en relació als Plans Ocupacionals.

8.- Incloure una partida de despesa al capítol 4, orgànic 16, per fer front al pagament de les quotes d’associat a l’Associació de Municipis de Catalunya.

9.- S’hauria de refer el quadre d’inversions plurianuals tenint en compte els compromisos presos pel mateix consistori i la transcendència d’aquests amb particulars i institucions.

10.- S’haurien de referenciar les bases d’execució als articles de la llei vigent.

11.- S’hauria d’adequar la redacció de les bases a la realitat del funcionament de l’ajuntament i als compromisos laborals que manté amb els seus treballadors i assalariats, en referència al cobrament en 14 pagues.

12.– S’hauria d’esmenar l’error a l’any que fa referència la base 2.

13.- S’hauria de mantenir la concordança entre allò previst en el capítol I de despeses en respecte a la retribució dels membres electes de la corporació i l’acord de Ple que la justifica en aquestes bases.

14.- S’hauria d’omplir l’espai en blanc en la base 21, en quant a la data del ple on es varen establir els ajuts als grups polítics.

És per això que demanem el retorn de l’expedient a l’òrgan que l’ha elaborat i la seva reelaboració tenint en compte les reclamacions que hi hem formulat.

A Lliçà d’Amunt, a 16 de gener de 2008.

Llegeix +

dissabte, 12 de gener de 2008

El temps no és important

Llegeix +

dissabte, 5 de gener de 2008

Aclariments aquàtics (i II)

L’institut és inundable en l’actualitat, per l’aigua que prové del torrent de Can Bosc, que no pot evacuar pel pont de Països Catalans. El nivell d’aigua és de l’ordre de 40cm en el punt de màxima altura sobre el nivell del carrer Països Catalans, que és el nivell de la planta baixa, essent la zona menys vulnerable el sud, ja que arribant al carrer Pau Claris, l’aigua que haurà passat per sobre de Països Catalans ja caurà cap el camp de futbol. Amb aquestes condicions, la inundabilitat és complicat resoldre-la, ja que s’hauria de substituir el pont del torrent a Països Catalans i eixamplar la llera del torrent. Tot i així, el fet que les aigües del torrent es troben amb les de la riera, fa que aquestes difícilment es puguin controlar amb la configuració que s’ha donat a l’institut. El millor hauria estat alçar tot l’edifici quan es va construir, de l’ordre de 40 cm, permetent així protegir-lo d’aquesta inundació pel desnivell amb el carrer.

En el cas de la piscina, l’aigua arribaria a 90cm per sobre del terreny actual. El fet de ser un equipament encara no edificat, permet incorporar al disseny aquest condicionant. Només alçant 60 cm l’aparcament i la piscina descoberta per sobre de la proposta actual ja s’acomplirien els requeriments de l’estudi. Ara bé, tal com ho indica a les seves conclusions, la solució òptima per la zona és eixamplar la llera del Tenes, tenint en compte que aigües avall hi ha el polígon industrial que també té els mateixos problemes.

Aquest eixamplament estalviaria la inundabilitat de la piscina, fins i tot en la seva configuració existent, i del polígon. També facilitaria una solució menys impactant pel camp de futbol. El que no indica l’estudi és quina solució seria definitiva per protegir l’institut.


Llegeix +

dijous, 3 de gener de 2008

Aclariments aquàtics (I)

L'estudi d'inundabilitat lliurat a l'ajuntament el setembre de 2007, conté una anàlisi de quines són les intervencions necessàries en les zones esportives i d'equipaments educatius del marge dret del Tenes. L'estudi, encarregat per justificar el trasllat del projecte de la piscina coberta (pg 35 del dossier), detalla quina és la situació actual i quines són les intervencions a fer.

Pel camp de futbol:

La inundabilitat del camp de futbol, en el cas estudiat (pg 36, 3er paràgraf) conclou que l'aigua anirà a unes altures de fins a 1 metre i 40 centímetres. Això es pot solucionar recreixent les motes (dics de terra) que el protegeixen del curs del torrent de Can Bosc i de la llera del Tenes. Aquest recreixement ha de tenir una altura entre 2’50 i 3 m per sobre de la mota existent. La mota ha de tenir una amplada, al seu cim, de 2 metres, talussos de la mateixa amplada que alçada (1Hor:1Ver) i revestiment d’escullera de 560 kg al parament del costat del riu. La mota ha d’arribar, per la banda sud del camp de futbol, a l’avinguda Països Catalans. Per la banda nord, s’ha de tancar el camp de futbol amb un mur de formigó o una mota. Aquestes barreres, tant la nord com la sud, han d'arribar a un nivell 30 cm per sobre de Països Catalans.

Llegeix +