divendres, 22 de maig de 2009

Dos anys. Ara ho enteneu?

Llegeix +

dilluns, 18 de maig de 2009

La POUM (Participació Organitzada com una Útil Manipulació)

El POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal) és el projecte on es reflecteix com s’estructurarà el municipi durant els propers 15-20 anys. La llei obliga a fer-lo amb un Pla de Participació Ciutadana on la gent pugui participar lliurement, rebent una bona informació per discutir amb criteri els principals temes estratègics que definiran aquest nou POUM.

A Lliçà, en el més de gener es van fer unes sessions informatives on s’havia d’exposar la situació actual. Hi mancaven estudis importants: de mobilitat, de situació de llocs de treball, de conclusions de Plans de participació fets en legislatures anteriors (nou centre, implantació industrial, Agenda 21), etc.

Al febrer, en la primera jornada de participació, s’havien de reflectir els problemes i les mancances que actualment es detecten en el poble. Però lamentablement la manca de documents va fer que les conclusions fossin genèriques i, sovint, ja esmentades en processos participatius anteriors.

Més endavant es van fer unes noves sessions informatives per exposar el projecte d’Avanç del Pla, amb diferents alternatives de planejament. El document va ser el mateix Pla General existent, amb algunes insinuacions de voluntats, i pràcticament sense cap de les conclusions de la primera jornada.

Finalment el 4 d’abril es va fer la segona jornada de participació. Amb aquesta pobre base d’Avanç de Pla s’havien de fer propostes sobre infraestructures, creixement i zones urbanes, zones lliures, equipaments i zones industrials. A la pregunta prèvia sobre si hi hauria una propera jornada per presentar les conclusions i la seva projecció en el projecte de POUM, la resposta del regidor d’urbanisme va ser que ja hi hauria possibilitat de fer al·legacions, i probablement reunions amb altres partits polítics que no estan al govern , i que encara hi ha moltes possibilitats de modificacions...

Encara ningú ha vist res de la proposta del POUM i només falta l’aprovació formal en el Ple municipal. A hores d’ara encara no s’ha fet cap de les reunions mensuals a què es va comprometre el regidor Pere Grau amb tots els regidors en el Ple de març. I la fase de participació ciutadana ja s’ha tancat.

Llegeix +

dijous, 14 de maig de 2009

El que es coneix com a "querelles temeràries"

Us reprodueixo un fragment de l'editorial del Diari de l'ametlla, escrit pel mateix alcalde de l'Ametlla, Jordi Pousa (PSC). Sembla que ell ha estat acusat en una querella amb voluntat de soscavar la seva imatge pública. Us convido a compartir les seves reflexions sobre aquest cas, que ha tingut un tractament mediàtic molt semblant al que ha generat la gent del seu partit en el cas de Lliçà. Així puc provar que l'actuació del PSC de Lliçà ha estat a consciència, amb l'objectiu principal de perjudicar la meva imatge pública, i la de tot el nostre grup. Si més no, quan això li passa a algú dels seus, ells ho tenen clar.

(...) alguns altres interposen la querella sense el més mínim fonament raonable, i amb l'única i absoluta intenció de fer mal. Són el que es coneix com a "querelles temeràries".

El procediment és simple: s'inventen o desfiguren totalment uns fets i els presenten al jutjat en forma de denúncia o querella criminal. No els importa gens ni mica el resultat final del procés judicial. No pretenen que el jutge els hi doni la raó i condemni a l'acusat. 

Pretenen, simplement, donar el màxim de publicitat a la seva interposició. Saben que si les persones afectades són més o menys conegudes l'èxit està quasi assegurat. Per això la seva estratègia no és el rigor jurídic o l'afany de justícia, si no la difusió de la notícia, com més millor. 

En definitiva, el que volen és que es publiqui i es difongui al màxim que s'ha interposat una querella criminal contra tal o qual persona. Si troben mitjans de comunicació poc seriosos, amb pocs escrúpols, que no els interessa el més mínim confrontar la informació i que busquen simplement expansió del seu mitjà, segur que aconsegueixen el seu objectiu immediat: que la gent en parli. 

Per ells, la publicitat prèvia a l'inici del procés judicial és el que importa realment. Per això, immediatament després de presentar la denúncia al jutjat se'n van a tots el mitjans de comunicació que creuen que se'n faran ressò. Això estem farts de veure-ho entre les persones que conformem aquest món tan especial que li diuen "el famoseo" i també en algunes ocasions en el món polític. 

Saben que amb quasi tota seguretat (sempre hi ha alguna possibilitat en contra) al final de tot el procés, la resolució judicial els serà contrària. Però, ho torno a dir, això no els importa el més mínim. Ja han fet el mal que pretenien fer. Saben que hi ha gent confiada que al llegir la notícia acabaran per creure-se-la. Saben, també, que podran originar dubtes entre altra gent amb més experiència, i n'estan segurs que, com a mínim, crearan un mal ambient al voltant de les seves víctimes. És allò que algú va dir una vegada de "calumnia que quelcom queda". 

El problema es troba, precisament, en que el nostre sistema judicial, malgrat l'esforç dels jutges i de tot l'aparell de l'administració, és tan lent, que un procés penal pot durar molt de temps (crec que massa temps) i la reposició del mal fet resulta molt difícil.  

Això no vol dir que aquests personatges quedin sense càstig. El Codi Penal, en el seu article 456, preveu sancions importants per aquells que presentin aquestes falses imputacions. Per això la llàstima, torno a dir-ho, és que un tema que hauria de durar setmanes s'allarga mesos, i de vegades anys. (...)

Llegeix +

dilluns, 11 de maig de 2009

Al:legacions a les Bases de Reparcel·lació de Can Montcau

Aquesta darrera setmana hem presentat unes al·legacions a les Bases de Reparcel·lació de Can Montcau.

Bàsicament es refereixen a la tramitació d'aquest document al marge del Ple Municipal, al fet que és un conveni urbanístic, que les compensacions que en rep l'ajuntament són en un calendari ja caducat, que hi ha part del document que es contradiu amb el planejament, amb el risc de denúncia d'aquest document per part de les empreses en un futur, ja que se li reconeixen espectatives econòmiques no es podran complir, etc...
Llegiu, llegiu. Si us interessa una mica l'urbanisme us agradarà:

Els regidors del grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a Vostè acudeixen i exposen:
Que, en el Diari Oficial de la província de Barcelona de 7 d’abril de 2009, es publica el decret d’alcaldia de 26 de març de 2009 que aprova inicialment el document anomenat “bases d’actuació de la Junta de Compensació del sector discontinu Can Montcau-Can Malé”.
Que, mitjançant aquest escrit i tot exercitant l’acció popular, passem a formular les següents
AL·LEGACIONS:

Respecte al caràcter del document:

1.- El caràcter del document és el d’un conveni urbanístic, ja que estableix compromisos entre les parts, inclòs l’ajuntament, que no són aplicació directa de la legislació ni del planejament. La manifestació d’aquest acord plasmada en el document és, per la seva naturalesa, estrictament un conveni urbanístic.

2.- El document s’incorpora al Projecte de Pla Parcial, encara en tràmit, i no es pot tramitar en una instància diferent a la que és competent en la tramitació del Pla Parcial.

Respecte al l’ortografia:

3.- El títol del document hauria de respectar l’ortografia dels topònims emprats, i la nomenclatura que s’ha establert en tot el procés de tramitació de la modificació del Pla General en aquesta zona.

4.- El nom del tècnic que ha efectuat la valoració s’ha d’esmenar.
Respecte al contingut:

5.- En la base tercera s’estableix que la modificació de les bases ha de ser aprovada per l’Ajuntament sense determinar quin òrgan d’aquesta institució és el competent en aquesta matèria.

6.- En la base 5.1, s’estableix l’adjudicació a Diknah SL de l’aprofitament urbanístic corresponent per llei a l’ajuntament. Aquesta cessió es fa a compte d’una indemnització substitutòria. Aquesta adjudicació no és ni temporal ni reversible, ni implica el manteniment dels drets de propietat sobre la finca. S’ha d’entendre que la dita indemnització no és més que el valor de la venda directa d’aquesta propietat municipal a l’empresa Diknah sl.

7.- En la base sisena s’estableix un calendari de pagaments, conveniat entre ajuntament i l’empresa compradora, Diknah sl. Les dates allà reflectides no s’han complert, i per tant, invaliden aquesta part del document.

8.- El conveni urbanístic que va servir de base al pagament de 2.100.000 euros en concepte de pagament anticipat de part del 10% d’aprofitament va ser aprovat pel Ple l’agost de 2002. En la base sisena, es fa menció del conveni vigent, aprovat pel Ple de l’Ajuntament del 2006, que només reconeixia aquest pagament.

9.- En la base 7.1 es reconeix el dret de Biokit a vendre’s una part dels solars quan hagi desallotjat els terrenys de Can Malé. L’atorgament d’aquest dret en aquest document contravé allò disposat en el punt 10, referent a la Gestió Urbanísitica, de la memòria de la Modificació Puntual del Pla General en l’Àmbit de Can Montcau-Can Malé, que estableix, literalment:

“Les activitats a localitzar en la zona industrial-logística són les corresponents a les empreses Mango i Biokit, a les empreses que les substitueixin, o a les empreses associades, relacionades o enquadrades en els seus respectius grups empresarials. No obstant, el 50% de les plantes baixes industrials construïdes en cada moment (entenent com a planta baixa tota aquella planta que tingui accés rodat des d’un vial), es podrà destinar a d’altres activitats econòmiques diferents, mantenint en tot cas les empreses abans esmentades la titularitat del sòl respectivament assignat en el Projecte de Reparcel·lació.”

10.- En la base 8.3 s’estableix la possible compensació del cost de les obres d’urbanització a través de la venda d’una part de l’aprofitament a l’empresa que faci l’obra d’urbanització. Aquesta possibilitat va contra allò que disposa el punt 10, referent a la Gestió Urbanística, de la memòria de la Modificació Puntual del Pla General en l’Àmbit de Can Montcau-Can Malé, que es reprodueix en el punt 9 d’aquestes al·legacions.

11.- Finalment, el document es pretén ratificar per acord de Junta de Govern de Lliçà d’Amunt, que no té competències en l’aprovació definitiva del planejament, ni en els instruments de gestió d’aquest planejament. L’aprovació de convenis urbanístics és competència del Ple.

12.- També es pretenen resoldre, mitjançant un acord de ratificació de la Junta de Govern, els convenis urbanístics previs, que havien estat aprovats inicialment i definitiva pel Ple Municipal.

Respecte al tràmit d’exposició al públic:

13.- En el moment de l’aprovació inicial del document no s’ha publicat la darrera modificació del Planejament que està en tràmit en aquest àmbit. Aquesta modificació altera en part els usos possibles en aquest àmbit. Aquest fet pot fer canviar sensiblement la valoració efectuada pel tècnic i, de retruc, les quantitats establertes com a valor del sostre que correspon a l’aprofitament del 10% i que és patrimoni de l’ajuntament.

14.- L’edicte d’anunci d’exposició al públic d’aquest document no s’ajusta a allò establert en el reglament en el seu article 23.3, concretament: 23.3 Els edictes han d’indicar:
a) L’instrument o expedient sotmès a informació pública.
b) El termini d’exposició al públic del projecte o de l’instrument de què es tracti.
c) L’adreça i l’horari de l’oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret d’informació.
d) Si s’escau, el mitjà telemàtic on pot consultar- se l’instrument o expedient.

Per tot això, a V.I. demanem:

Que admeti aquest escrit d’al·legacions a tràmit, i en el seu dia proposi a l’òrgan competent de l’Ajuntament els següents acords:

Primer: Que el tràmit d’aprovació sigui el corresponent a un conveni urbanístic, tal com marca la llei i com es deriva de la mateixa naturalesa del document.

Segon: Que s’incorpori el document al pla Parcial, i es tramiti junt amb ell, ja que s’ha estimat l’al·legació que demanava això en la tramitació del Pla Parcial.

Tercer: Que s’esmeni el nom de Can Montcau, afegint la t per tal de respectar la grafia correcta i mantenir la coherència en tots els documents municipals generats en els tràmits d’aquest àmbit urbanístic.

Quart: Que s’esmeni el nom del tècnic que ha fet la valoració, amb tota probabilitat anomenat de primer cognom Mur, i no Mut, com consta en el document.

Cinquè: Que s’estableixi en el document que l’òrgan competent en la modificació d’aquestes bases és el Ple de l’Ajuntament.

Sisè: Que es reconegui com l’alineació d’un patrimoni públic la venda a una empresa de l’aprofitament corresponent a l’ajuntament.

Setè: Que els terminis dels pagaments entre empresa i ajuntament, s’esmenin o es fixi un mecanisme d’adaptació a la realitat de les dates establertes en el document.

Vuitè: Que en el document es faci esment del conveni d’agost de 2002 com al que va establir el pagament de 2.100.000 euros en concepte de pagament anticipat de part del 10% d’aprofitament.

Novè: Que s’anul·li la possibilitat de venda de solars per part de les empreses, per donar compliment al planejament. En el seu defecte, que es modifiqui el planejament per permetre aquesta venda.

Desè: Que s’anul·li la possibilitat d’incorporació de l’empresa urbanitzadora a la junta de compensació, amb la conseqüent adquisició de drets edificatoris d’aquestes empreses, per donar compliment al planejament. En el seu defecte, que es modifiqui el planejament per permetre aquesta forma de venda.

Onzè: Que la ratificació d’aquest document es faci per Ple, que és l’òrgan competent.

Dotzè: Que la resolució de convenis anteriors sigui feta pel mateix òrgan que els va aprovar, en aquest cas el Ple, i no la Junta de Govern.

Tretzè: Que es verifiqui tècnicament que els canvis del planejament posteriors a la valoració de referència no han alterat el valor assignat al 10% municipal. En el seu defecte, que el mateix document estableixi un mecanisme de revisió, per tal d’evitar un perjudici al patrimoni del municipi.

Catorzè: Que es torni a publicar l’edicte d’anunci de l’exposició al públic, i que aquesta vegada contingui tota la informació que requereix el reglament d’urbanisme.

Lliçà d’Amunt, 7 de maig de 2009.

Llegeix +

dilluns, 4 de maig de 2009

error-PSCL'enllaç del PSC de Lliçà d'Amunt s'ha trencat. Quan el selecciones et dóna un error PSC. No sé si és una qüestió tècnica, o és un reconeixement públic d'un error molt evident.

Llegeix +